Aktuality

Režim návštěv v Domově Barbora se řídí pokyny MPSV

27.05.2020

V rámci prevence šíření koronavirové infekce platí v zařízení bezpečnostní a hygienická opatření, která dodržují pracovníci, klienti a ostatní osoby v prostorách Domova Barbora. Režim návštěv se řídí Doporučeným postupem č. 10/2020 vydaným MPSV a platným od 25. 5. 2020. Děkujeme, že jeho dodržováním chráníte své blízké, naše klienty a pracovníky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce
Doporučený postup č. 10/2020
Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020
Určeno pro: Poskytovatele sociálních služeb, kraje a Hlavní město Prahu
Datum platnosti: 25. 5. 2020
Datum účinnosti: 25. 5. 2020
Vypracoval: Odbor sociálních služeb a sociální práce
Materiál bude průběžně aktualizován a rozšiřován

Úvod
Tento doporučený postup je dalším aplikačním krokem aktualizovaného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Tato aktualizace byla schválena vládním usnesením č. 520. Aktualizovaný plán stanoví možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče (dále „zařízení“) za podmínek dodržování všech preventivních opatření a to od 25. května 2020. Dle epidemiologického vývoje tento plán může být průběžně aktualizován. Tento doporučený postup obsahuje pravidla poskytování sociálních služeb od 25. května 2020. Tato doporučení vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími partnery.


Aplikační část
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob
Ředitel/statutární orgán daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit.
O způsobu realizování návštěv je proveden písemný záznam (např. formou vydaného opatření ředitele/statutárního orgánu nebo dodatkem k provoznímu řádu či jiného obdobného dokumentu), se kterými budou prokazatelně seznámeni, jak všichni zaměstnanci, tak i klienti dané sociální služby. O opatření je také potřeba seznámit příchozí návštěvy, např. formou podepsání souhlasu při příchodu.
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19.


Koordinace návštěv do zařízení
Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází:
• Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
• V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
• Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Pokud to lze, je nejvhodnější předat návštěvě jednorázovou při vchodu.


Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv
• Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
• Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
• Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník o bezinfekčnosti, a již před vstupem. Bez vyplněného dotazníku nedoporučujeme vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
• Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
• Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy
• Pokud je to možné, klient používá roušku.
• Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti.
• Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
• Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
• Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
• Doporučeno je využití prostorových dezinfekcí (např. ozonová nebo polymerová).
• Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
• Pokud má zařízení k dispozici jednorázové návštěvnické pláště a návleky na obuv, doporučujeme je poskytnout návštěvám. O průběhu návštěv je vhodné informovat na webových stránkách dané sociální služby.
• Pravidla je vhodné také vyvěsit přímo u vstupu (na vstupních dveřích, na recepci apod.)

(Publikováno MPSV, 18. 5. 2020)


 Zpět 
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2020
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft