Aktuality

Opatření k návštěvám

25.05.2021

REŽIM NÁVŠTĚV

Pro klienty DS a DOZP
Za daných podmínek je možné navštívit klienty DS a DOZP
Návštěvy budou probíhat v čase od 14 do 17 hodin ve dnech:

  • DS - pondělí, středa, pátek (objednání návštěvy na tel. 327 533 245 vždy v pondělí, středu a pátek od 8 do 10 hodin), neděle – návštěva probíhá mimo zařízení
  • DOZP - úterý, čtvrtek (objednání návštěvy na tel. 327 533 132 vždy v úterý, čtvrtek od 8 do 10 hodin), sobota – návštěva probíhá mimo zařízení
  • Počet míst je omezený, proto je nutné toto domlouvat prostřednictvím vedoucí oddělení
    Testování návštěv: denně od 13.30 -14.00 hod.

V případě zhoršení epidemického výskytu v zařízení je možné realizaci návštěv pozastavit.
Dle Mimořádného opatření č. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021, kterým se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. května 2021 je možné navštívit klienta v zařízení pobytových sociálních služeb za podmínky, že:
1. osoba (dále „návštěvník“) doloží písemný doklad o negativním výsledu testu RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 48 hodin,
2. nebo návštěvník doloží písemný doklad od praktického lékaře, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR, a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS CoV 2 neuplynulo v době návštěvy více než 180 dní,
3. nebo návštěvník předloží doklad (kartičku, certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
• a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
a očkovaný nejeví žádné příznaky onemocnění Covid 19.
Pokud výše uvedené doklady návštěvník nevlastní
4. Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem (test provede Domov Barbora Kutná Hora v předem objednaném času. Nutnost testování návštěvník hlásí při objednávání návštěvy).
Výsledek POC testu (antigenního testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, slouží poskytovateli sociálních služeb, Domovu Barbora Kutná Hora jako podklad k umožnění vstupu návštěvníka po dobu 48 hodin do prostor poskytování sociální služby. Domov Barbora Kutná Hora není oprávněn vystavovat potvrzení o výsledku POC testu k žádnému jinému účelu.

K návštěvě nelze využít tyto:
Samotestování nemá platnost antigenního testu pro oprávněný vstup do zařízení poskytující sociální služby.
Certifikát o očkování vydaný jinou institucí vč. zahraničí než Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Test na protilátky proti Covid 19.


DALŠÍ INSTRUKCE K REALIZACI NÁVŠTĚVY
Od pracovníka vrátnice obdrží návštěvník k vyplnění Čestné prohlášení a Informovaný souhlas s provedením antigenního testu na onemocnění COVID-19. Při odevzdání vyplněných dokladů se prokáže průkazem totožnosti a vrátný ve službě ověří totožnost návštěvníka.
Poté odejde ven před hlavní vchod a po vyzvání se přesune do haly, kde se podrobí odběru vzorku na antigenní test. Po sdělení negativního výsledku testu může odejít na návštěvu v předem sjednaný čas. Po sdělení pozitivního výsledku testu musí opustit prostory Domova Barbora Kutná Hora, pracovníkem odběrového týmu je mu doporučeno podstoupit RT-PCR vyšetření.

Pro vstup k realizaci návštěvy je nutné mít teplotu max. 37 st. C.

Pro klienty CHB

Za daných podmínek bude možné navštívit klienty Chráněného bydlení.
Návštěvy budou probíhat po předchozí dohodě s vedoucí CHB vždy od 14 do 17 hodin.
Pro vstup k realizaci návštěvy je nutné mít teplotu max. 37 st. C.

Průběh návštěvy
● Vstupující návštěvník i navštívený klient musí mít kryté dýchací cesty nepoužitým respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechu, který si přinese s sebou, popř. si ho může zakoupit ve vrátnici, v kanceláři sociálních pracovnic.
● Návštěvník si u vchodu vydezinfikuje ruce.
● Návštěva klienta (max. 2 návštěvníci, a to i včetně dětí, pouze děti od 7 let) probíhá v návštěvnickém prostoru, tj. v sále, v zahradě (u zcela imobilních klientů na pokoji) a trvá maximálně 30 min.
● Návštěvník musí dodržovat odstup od klienta ve vzdálenosti min. 2 m. Kontakt je možný pouze v odůvodněných případech na co nejkratší dobu.
● Věci, které návštěvník klientovi přinese, budou u vstupu vydezinfikovány a předány klientovi při odjezdu zpět na oddělení.
V souvislosti s mimořádným opatřením lze návštěvu uživatelů v terminálním stavu uskutečnit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele


OPATŘENÍ Domova Barbora Kutná Hora pro návštěvy osob v terminálním stavu:
● 1. Návštěvy jsou možné po objednání u vedoucí služby
● 2. Počet osob – max. 2 osoby v jeden čas, max. 4 osoby /den,
● 3. Délka návštěvy max. 30 minut v době 14.00-16.00 h
● 4. Vstup nezletilého umožněn od 7 let věku
● 5. V době 13.30-14.00 h budou návštěvy testovány na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem
● 6. Po dobu návštěvy používá návštěvník i klient osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
● Opatrovníci se na návštěvy nahlašují jako běžná návštěva.

(Zpracováno na základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 a 17/2020 a s ohledem na § 15 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kdy má poskytovatel sociálních služeb povinnost činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí, tj. v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem v sociální službě).

POHYB / POBYT KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ

Klienti se pohybují mimo zařízení dle potřeby. Klientům, kteří pro pohyb nebo pobyt mimo zařízení potřebují přípravu (tj. oblečení, zajištění kompenzační pomůcky, odvezení na halu), bude poskytnuta podpora po domluvě s VO (tel. domluva s rodinou).
Podporujeme pohyb a pobyt klientů mimo zařízení a klienti s podporou mohou využít i víkendové dny: DOZP – sobota, DS – neděle.

Všichni dodržují hygienická opatření vč. nošení respirátoru.

V Kutné Hoře 24. 5. 2021


Ing. Jana Juklová, DiS., MBA, pověřená řízením


 Zpět 
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2021
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft