Aktuality

K návštěvě je možné využít i zahradu zařízení

14.07.2021

REŽIM NÁVŠTĚV platný od 12. 7. 2021

Pro klienty DS a DOZP
Za daných podmínek je možné navštívit klienty DS a DOZP
Návštěvy budou probíhat v čase od 14 do 17 hodin ve dnech:
DS - pondělí, středa, pátek (objednání návštěvy na tel. 327 533 245 vždy v pondělí, středu a pátek od 8 do 10 hodin), neděle – návštěva probíhá v zahradě zařízení i mimo zařízení
DOZP - úterý, čtvrtek (objednání návštěvy na tel. 327 533 132 vždy v úterý, čtvrtek od 8 do 10 hodin), sobota – návštěva probíhá v zahradě zařízení i mimo zařízení
Počet míst je omezený, proto je nutné toto domlouvat prostřednictvím vedoucí oddělení
Testování návštěv: denně od 13.30 -14.00 hod.

V případě zhoršení epidemického výskytu v zařízení je možné realizaci návštěv pozastavit.
Dle Mimořádné opatření MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 je možné navštívit klienta v zařízení pobytových sociálních služeb za podmínky, že:
1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.
4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (tento test je k dispozici v zařízení a odečet provádí zdravotní pracovník), nebo
6. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
7. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Výsledek POC testu (antigenního testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, slouží poskytovateli sociálních služeb, Domovu Barbora Kutná Hora jako podklad k umožnění vstupu návštěvníka po dobu 72 hodin do prostor poskytování sociální služby.

K návštěvě nelze využít test na protilátky proti Covid 19.

DALŠÍ INSTRUKCE K REALIZACI NÁVŠTĚVY
Od pracovníka vrátnice obdrží návštěvník k vyplnění Čestné prohlášení a Informovaný souhlas s provedením antigenního testu na onemocnění COVID-19. Při odevzdání vyplněných dokladů se prokáže průkazem totožnosti a vrátný ve službě ověří totožnost návštěvníka.
Poté odejde ven před hlavní vchod a po vyzvání se přesune do haly, kde se podrobí odběru vzorku na antigenní test. Po sdělení negativního výsledku testu může odejít na návštěvu v předem sjednaný čas. Po sdělení pozitivního výsledku testu musí opustit prostory Domova Barbora Kutná Hora, pracovníkem odběrového týmu je mu doporučeno podstoupit RT-PCR vyšetření.

Pro vstup k realizaci návštěvy je nutné mít teplotu max. 37 st. C.


Průběh návštěvy
● Vstupující návštěvník musí mít kryté dýchací cesty nepoužitým respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechu, který si přinese s sebou, popř. si ho může zakoupit ve vrátnici (děti do 15 let mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
● Návštěvník si u vchodu vydezinfikuje ruce.
● Návštěva klienta (max. 2 návštěvníci, a to i včetně dětí, pouze děti od 7 let) probíhá v návštěvnickém prostoru, tj. v sále, v zahradě (u zcela imobilních klientů na pokoji) a trvá maximálně 30 min.
● Návštěvník musí dodržovat odstup od klienta ve vzdálenosti min. 2 m. Kontakt je možný pouze v odůvodněných případech na co nejkratší dobu.
● Věci, které návštěvník klientovi přinese, budou u vstupu vydezinfikovány a předány klientovi při odjezdu zpět na oddělení.
V souvislosti s mimořádným opatřením lze návštěvu uživatelů v terminálním stavu uskutečnit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele

OPATŘENÍ Domova Barbora Kutná Hora pro návštěvy osob v terminálním stavu:
● 1. Návštěvy jsou možné po objednání u vedoucí služby
● 2. Počet osob – max. 2 osoby v jeden čas, max. 4 osoby /den,
● 3. Délka návštěvy max. 30 minut v době 14.00-16.00 h
● 4. Vstup nezletilého umožněn od 7 let věku
● 5. V době 13.30-14.00 h budou návštěvy testovány na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem
● 6. Po dobu návštěvy používá návštěvník osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

● Opatrovníci se na návštěvy nahlašují jako běžná návštěva.

(Zpracováno na základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 a 17/2020 a s ohledem na § 15 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kdy má poskytovatel sociálních služeb povinnost činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí, tj. v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem v sociální službě).

POHYB / POBYT KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ

Klienti se pohybují mimo zařízení dle potřeby. Klientům, kteří pro pohyb nebo pobyt mimo zařízení potřebují přípravu (tj. oblečení, zajištění kompenzační pomůcky, odvezení na halu), bude poskytnuta podpora po domluvě s VO (tel. domluva s rodinou).
Podporujeme pohyb a pobyt klientů mimo zařízení a klienti s podporou mohou využít i víkendové dny: DOZP – sobota, DS – neděle.


 Zpět 
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2021
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft