Aktuality

Samotest pro návštěvu už od 22. 11. 2021 nestačí

22.11.2021

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mění podmínky pro prokázání bezinfekčnosti při návštěvě klientů v zařízení sociálních služeb. Nelze již uznat samotest provedený na místě.

REŽIM NÁVŠTĚV OD 22. 11. 2021

Pro klienty DS a DOZP
Za daných podmínek je možné navštívit klienty DS a DOZP
Návštěvy budou probíhat v čase od 14 do 17 hodin ve dnech:
DS - pondělí, středa, pátek (objednání návštěvy na tel. 327 533 245 vždy v pondělí, středu a pátek od 8 do 10 hodin), neděle – návštěva probíhá v zahradě zařízení či mimo zařízení
DOZP - úterý, čtvrtek (objednání návštěvy na tel. 327 533 132 vždy v úterý, čtvrtek od 8 do 10 hodin), sobota – návštěva probíhá v zahradě zařízení či mimo zařízení
Počet míst je omezený, proto je nutné toto domlouvat prostřednictvím VO.
Testování návštěv: denně od 13.30 -14.00 hod. (platí pro výjimky dle nařízení MZČR - viz. níže)

Pro přihlášení k návštěvě klienta v Domově Barbora mohou zájemci využít elektronický rezervační systém na adrese: https://www.domov-barbora.cz/cz/navstevy. Počet, termíny a časy návštěv zůstávají stejné. Registrovat se je možné maximálně 12 hodin před daným termínem. Poté se možnost přihlášení na daný termín uzavře.
Přihlášenému přijde na email potvrzení registrace návštěvy.

V případě zhoršení epidemického výskytu v zařízení je možné realizaci návštěv pozastavit.

Bezinfekčnost lze prokázat písemným i elektronickým dokladem, který návštěvník předkládá k nahlédnutí na svém zařízení k ověření pracovníkovi Domova Barbora Kutná Hora. Pracovník zapíše datum I., II. nebo III. dávky vakcinace dle příslušného vakcinačního systému, resp. datum a čas odběru vzorku testu do čestného prohlášení.

V případě zhoršení epidemického výskytu v zařízení je možné realizaci návštěv pozastavit.

Dle Mimořádného opatření č. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021, Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve znění účinném k 22. 11. 2021 je možné navštívit klienta v zařízení pobytových sociálních služeb za podmínky, že:
1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo
3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID19, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Výše uvedené podmínky neplatí neprokazuje dítě do 12 let.

Pokud výše uvedené doklady návštěvník nevlastní
5. Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem (test provede Domov Barbora Kutná Hora v předem objednaném času. Tento test je možné v zařízení provést pouze osobě mladší 18 let (vstup je možný pouze u dětí od 7 let), osobě, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění Covid-19 pro kontraindikaci a toto prokáže lékařskou zprávou a osobě naočkované alespoň jednou dávkou očkování. Nutnost testování návštěvník hlásí při objednávání návštěvy).
Výsledek POC testu (antigenního testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, slouží poskytovateli sociálních služeb, Domovu Barbora Kutná Hora jako podklad k umožnění vstupu návštěvníka po dobu 24 hodin do prostor poskytování sociální služby. Domov Barbora Kutná Hora není oprávněn vystavovat potvrzení o výsledku POC testu k žádnému jinému účelu.

K návštěvě nelze využít test na protilátky proti Covid 19.

Vstoupit může pouze osoba, která nejeví žádné příznaky onemocnění Covid 19. Pro vstup k realizaci návštěvy je nutné mít teplotu max. 37 st. C.

Pro klienty CHB
Za daných podmínek bude možné navštívit klienty Chráněného bydlení.
Návštěvy budou probíhat po předchozí dohodě s vedoucí CHB vždy od 14 do 17 hodin.

DALŠÍ INSTRUKCE K REALIZACI NÁVŠTĚVY
Od pracovníka vrátnice obdrží návštěvník k vyplnění Čestné prohlášení a popř. Informovaný souhlas s provedením antigenního testu na onemocnění COVID-19. Při odevzdání vyplněných dokladů se prokáže průkazem totožnosti a vrátný ve službě ověří totožnost návštěvníka.
Poté odejde ven před hlavní vchod a po vyzvání se přesune se do haly, kde se podrobí odběru vzorku na antigenní test. Po sdělení negativního výsledku testu může odejít na návštěvu v předem sjednaný čas. Po sdělení pozitivního výsledku testu musí opustit prostory Domova Barbora Kutná Hora, pracovníkem odběrového týmu je mu doporučeno podstoupit RT-PCR vyšetření.

Průběh návštěvy
● Vstupující návštěvník musí mít a navštívenému klientovi doporučujeme kryté dýchací cesty nepoužitým respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechu, který si přinese s sebou, popř. si ho může zakoupit ve vrátnici, v kanceláři sociálních pracovnic.
● Návštěvník si u vchodu vydezinfikuje ruce.
● Návštěva klienta (max. 2 návštěvníci, a to i včetně dětí, pouze děti od 7 let) probíhá v návštěvnickém prostoru, tj. v sále, v zahradě (u zcela imobilních klientů na pokoji) a trvá maximálně 30 min.
● Věci, které návštěvník klientovi přinese, budou u vstupu vydezinfikovány a předány klientovi při odjezdu zpět na oddělení.
V souvislosti s mimořádným opatřením lze návštěvu uživatelů v terminálním stavu uskutečnit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele

OPATŘENÍ Domova Barbora Kutná Hora pro návštěvy osob v terminálním stavu:
● 1. Návštěvy jsou možné po objednání u vedoucí služby
● 2. Počet osob – max. 2 osoby v jeden čas, max. 4 osoby /den,
● 3. Délka návštěvy max. 30 minut v době 14.00-16.00 h
● 4. Vstup nezletilého umožněn od 7 let věku
● 5. V době 13.30-14.00 h budou návštěvy testovány na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem
● 6. Po dobu návštěvy používá návštěvník i klient osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
● Opatrovníci se na návštěvy nahlašují jako běžná návštěva.

(Zpracováno na základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 a 17/2020 a s ohledem na § 15 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kdy má poskytovatel sociálních služeb povinnost činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí, tj. v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem v sociální službě).

POHYB / POBYT KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ

Klienti se pohybují mimo zařízení dle potřeby. Klientům, kteří pro pohyb nebo pobyt mimo zařízení potřebují přípravu (tj. oblečení, zajištění kompenzační pomůcky, odvezení na halu), bude poskytnuta podpora po domluvě s VO (tel. domluva s rodinou, elektronická rezervace).
Podporujeme pohyb a pobyt klientů mimo zařízení a klienti s podporou mohou využít i víkendové dny: DOZP – sobota, DS – neděle.


Dne: 22. 11. 2021

ředitelka Ing. Jana Juklová, DiS. MBA, v. r.


 Zpět 
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft