Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním Chráněného bydlení je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale samostatně žít doma, důstojné a bezpečné prostředí chráněného bytu, podporovat je ve snaze prožívat svůj život aktivně a zachovávat si lidskou důstojnost a sociální vazby. Pomáhat jim s vytvářením, upevňováním a rozvíjením sociálních návyků a jiných dovedností.

Zásady

Principy k dosažení cíle a hodnoty, ze kterých při poskytování sociální služby vycházíme:
• respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta,
• usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení,
• respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
• podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami),
• vytváříme podmínky pro zachování soukromí klienta,
• zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi,
• podporujeme klienta v zájmu o aktivně trávený čas, např. ve výtvarné činnosti a následně v aktivní účasti ve výtvarné soutěži,
• podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb,
• motivujeme klienty, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
• zachováváme a udržujeme bydlení klientů bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
• napomáháme udržovat náboženské vyznání,
• podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
• dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle SQ SS,
• prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.

Cíle

Cílem sociální služby Chráněné bydlení je poskytovat klientům cílové skupiny - osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:

  • důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy převážně v oblastech péče o vlastní osobu a péči o domácnost a kteří vzhledem k této situaci již nemohou trvale žít doma, tedy ve svém vlastním přirozeném sociálním prostředí.
  • dle přání klientů aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Strategické cíle organizace:

o stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
o vytvořit a aktualizovat rezervoár externích spolupracovníků
o zajistit finanční stabilitu organizace
o sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům a demografické situaci ve společnosti
o neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
o efektivně nastavit a udržovat týmovou práci uvnitř organizace
o zkvalitňování poskytovaného bydlení pro klienty
o zaměření na práci s klienty se specifickými potřebami
o maximalizace zohlednění enviromentálního hlediska při zajištění činnosti organizace
o organizace bude hledat možnosti a příležitosti dalšího vzdělávání pracovníků, a to i nad rámec povinného vzdělávání, které povede ke stabilizaci a rozvoji lidských zdrojů a bude financované nejen z rozpočtu organizace, ale i např. z finančních zdrojů EU

Dlouhodobé cíle organizace – 5 let:

o poskytovatel v rámci podpory týmové práce uvnitř organizace bude i nadále zajišťovat spolupráci s nezávislým odborníkem – supervizorem
o udržet kvalitu poskytovaných služeb
o poskytovatel v rámci podpory týmové práce uvnitř organizace bude i nadále zajišťovat spolupráci s nezávislým odborníkem – supervizorem

Krátkodobé cíle organizace – 1 rok:

o organizace podpoří zájem klientů o výlety
o organizace pravidelných sportovních aktivit, vč. doprovodu na sportovní turnaje
o realizace čtyřdenní rekreace pro 14 klientů
o udržení a podpora docházky do práce u minimálně 2 klientů a s tím spojená podpora samostatnosti klientů
o získání jednoho pracovního místa pro klienta služby
o plný přechod na IS Cygnus 2 – stravování, sklady
o organizace webového vzdělávání v organizaci s maximálním využitím prostor zařízení a stávající IT techniky
o navázání přímé pravidelné spolupráce s 1 dobrovolníkem jeho zapojení do individuální činnosti s klienty
o aktualizace Protokolu sexuality, obsazení pozice důvěrníka

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft