Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním Chráněného bydlení je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale samostatně žít doma, důstojné a bezpečné prostředí chráněného bytu, podporovat je ve snaze prožívat svůj život aktivně a zachovávat si lidskou důstojnost a sociální vazby. Pomáhat jim s vytvářením, upevňováním a rozvíjením sociálních návyků a jiných dovedností.

Zásady

Principy k dosažení cíle a hodnoty, ze kterých při poskytování sociální služby vycházíme:
• respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta,
• usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení,
• respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
• podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami),
• vytváříme podmínky pro zachování soukromí klienta,
• zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi,
• podporujeme klienta v zájmu o aktivně trávený čas, např. ve výtvarné činnosti a následně v aktivní účasti ve výtvarné soutěži,
• podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb,
• motivujeme klienty, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
• zachováváme a udržujeme bydlení klientů bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
• napomáháme udržovat náboženské vyznání,
• podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
• dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle SQ SS,
• prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.

Cíle

Cílem sociální služby Chráněné bydlení je poskytovat klientům cílové skupiny - osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:

 • důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy převážně v oblastech péče o vlastní osobu a péči o domácnost a kteří vzhledem k této situaci již nemohou trvale žít doma, tedy ve svém vlastním přirozeném sociálním prostředí.
 • dle přání klientů aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

Strategické cíle organizace:

• stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
• zajistit finanční stabilitu organizace
• sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům a demografické situaci ve společnosti
• neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
• uplatňovat týmovou práci uvnitř organizace
• využívat externích spolupracovníků (z řad odborné veřejnosti a spolupracujících organizací)
• využívat zapojování studentů – praktikantů a dobrovolníků

Dlouhodobé cíle organizace – 5 let:

 • organizace bude hledat možnosti a příležitosti dalšího vzdělávání pracovníků, které povedou ke stabilizaci a rozvoji lidských zdrojů a budou financované nejen z rozpočtu organizace, ale i např. z finančních zdrojů EU
 • poskytovatel bude rozvíjet spolupráci s neziskovou organizací, která zprostředkovává a zajišťuje dobrovolnickou službu
 • poskytovatel v rámci podpory týmové práce uvnitř organizace bude i nadále zajišťovat spolupráci s nezávislým odborníkem – supervizorem
 • aktivní účast na komunitním plánování Města Kutná Hora

Krátkodobé cíle organizace – 1 rok:

 • organizace podpoří zaměstnance v dalším vzdělávání nad rámec povinného vzdělávání; dle osobních požadavků a předpokladů zaměstnance
 • IP v IS Cygnus
 • udržet podporu sportovních aktivit, vč. doprovodu na sportovní turnaje
 • organizace podpoří zájem klientů o výlety nebo rekreace mimo město Kutná Hora dle jejich přání
 • pořádání Zahradní slavnosti pro klienty, jejich blízké a zaměstnance Domova
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2019
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft