Služba zahrnuje

V rámci poskytování služby Chráněné bydlení postižením jsou s klientem individuálně dojednávány tyto činnosti a úkony péče:


1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

o poskytnutí stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy v rozsahu 5 – 6 jídel denně
o nabízeny jsou 4 druhy diet: racionální (č. 3), diabetická (č.9), šetřící (č.2) a s omezením tuků (č. 4)

2. poskytnutí ubytování

o ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
o ubytování – vytápění, úklid, malování a technická údržba pokojů i společných prostor
o péče o prádlo – praní, žehlení a opravy ložního a některého osobního prádla

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti

o pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
o pomoc při údržbě domácích spotřebičů
o podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
o podpora v oblasti partnerských vztahů
o podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

5. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

o pomoc při úkonech osobní hygieny
o pomoc při základní péči o vlasy a nehty
o pomoc při použití WC

6. sociálně terapeutické činnosti

o zprostředkování přístupu k informacím a poradenská činnost
o podpora rozvoje nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

7. podpora při zařizování běžných záležitostí

o úschova finančních prostředků na depozitní účet
o úschova dokumentů, cenností a vkladních knížek do trezoru
o zprostředkování služeb kadeřnice a pedikérky za úhradu
o doprovody na úřady a jiné instituce
o přejímání poštovních zásilek

8. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
o doprovody na výstavy, divadelní, hudební a jiná představení
o pravidelné procházky do města a okolí (skupinové i individuální)
o trénink stolního tenisu a účast na tenisových turnajích na regionální i celostátní úrovni
o rekreační pobyty, výlety a hiporehabilitace v doprovodu pracovníků zařízení
o podpora výtvarných a rukodělných prací s motivací na účasti na výtvarných soutěžích
o možnost práce s počítačem (rozvoj počítačové gramotnosti) a přístup na internet
o doprovázení na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

9. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • uvnitř organizace: pracovníci zařízení při poskytování služby podporují klienty při formulování jejich práv a oprávněných zájmů, reagují na podněty, připomínky a stížnosti klientů, předcházejí situacím střetů zájmů, porušování práv klientů a vzniku rizikových situací. Při jejich vzniku je řeší v souladu s metodickými postupy poskytovatele. Pracovníci respektují individualitu každého klienta a vytvářejí příležitosti pro aktivní zapojení klientů do činností podle vlastní volby.
    Tvorbou a pravidelnou kontrolou plnění individuálního plánu klienta jsou klienti zapojeni do rozhodování o způsobu poskytování služby. Klienti nebo jejich opatrovníci mají též možnost souhlasit s péčí o svou osobu ze strany studentů-praktikantů nebo mohou tuto péči odmítnout.
  • vně organizace: pracovníci při doprovázení klientů mimo areál Domova (např. na úřady, instituce, kulturní akce, výlety) jim poskytují podporu při prosazování práv a oprávněných zájmů podle jejich individuálních potřeb a oprávněných požadavků a vystupují tak, aby klienti byli chráněni před předsudky a negativním hodnocením.
Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft