Poslání, zásady, cíle

 

Poslání

Domov pro seniory – Domov Barbora Kutná Hora vytváří pro osoby, které nemohou trvale žít doma, důstojné a bezpečné prostředí, podporuje je ve snaze prožívat svůj život aktivně, zachovávat si lidskou důstojnost a zachovat si sociální vazby.

Zásady

Principy k dosažení cíle a hodnoty, ze kterých při poskytování sosiální služby vycházíme:

 • respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta,
 • usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení,
 • respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
 • podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami),
 • vytváříme podmínky pro zachování soukromí klienta,
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi,
 • podporujeme klienta v zájmu o aktivně trávený čas, např. ve výtvarné činnosti a následně v aktivní účasti ve výtvarné soutěži,
 • podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb,
 • motivujeme klienty, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
 • zachováváme a udržujeme bydlení klientů bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
 • napomáháme udržovat náboženské vyznání,
 • podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
 • dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle SQ SS,
 • prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.


Cíle

Cílem sociální služby Domov pro seniory je poskytovat klientům cílové skupiny - senioři pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:

 • důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy převážně v oblastech péče o vlastní osobu a péče o domácnost a kteří vzhledem k této situaci již nemohou trvale žít doma, tedy ve svém vlastním přirozeném sociálním prostředí
 • dle přání klientů aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit ve svém přirozeném sociálním prostředí

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Strategické cíle organizace:

o stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
o vytvořit a aktualizovat rezervoár externích spolupracovníků
o zajistit finanční stabilitu organizace
o sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům a demografické situaci ve společnosti
o neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
o efektivně nastavit a udržovat týmovou práci uvnitř organizace
o zkvalitňování poskytovaného bydlení pro klienty
o zaměření na práci s klienty se specifickými potřebami
o maximalizace zohlednění enviromentálního hlediska při zajištění činnosti organizace
o organizace bude hledat možnosti a příležitosti dalšího vzdělávání pracovníků, a to i nad rámec povinného vzdělávání, které povede ke stabilizaci a rozvoji lidských zdrojů a bude financované nejen z rozpočtu organizace, ale i např. z finančních zdrojů EU
o poskytování odlehčovací služby (kapacita 1 -2 místa)
o poskytování sociální služby se zavedením všech prvků paliativní péče


Dlouhodobé cíle organizace – 5 let:

o poskytovatel v rámci podpory týmové práce uvnitř organizace bude i nadále zajišťovat spolupráci s nezávislým odborníkem – supervizorem
o navázat spolupráci s dalšími lékařskými odborníky docházejícími do zařízení
o vybudovat částečně zasklenou terasu pro relaxaci klientů

Krátkodobé cíle organizace – 1 rok:

o navázání přímé pravidelné spolupráce s 1 dobrovolníkem jeho zapojení do individuální činnosti s klienty
o organizace podpoří zájem klientů o výlety mimo město Kutná Hora dle jejich přání minimálně 1x měsíčně
o dovybavení prostor jednoduchými pomůckami, orientačními body pro klienty s kognitivní poruchou
o zřídit WiFi pro klientskou veřejnost
o instalace osvětlení „Zdravé světlo“ eliminující nedostatek denního světla při zhoršení externích světelných podmínek v budově č. p. 228 (středisko DS + administrativní prostory)
o plný přechod agendy na Cygnus 2 – stravování, sklady
o aktualizace Protokolu sexuality, obsazení pozice důvěrníka

 

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft