Poslání, zásady, cíle

Poslání

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Domov Barbora Kutná Hora je určena osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena osobám, které nevyžadují péči, kterou zajišťují služby denního stacionáře a center denních služeb, jedná se tedy o preventivní pomoc a podporu před sociálním vyloučením, která není zaměřená na péči, ale na sociální začleňování osob, kterým je tato služba poskytována.
Služba pomáhá klientům obnovit, rozvíjet nebo si udržet schopnosti posilující tělesnou a mentální svěžest a vést plnohodnotný život, a to formou nenásilně vedených edukačních, relaxačních a oddechových aktivit. Služba má za cíl prevenci sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Součástí je jak základní sociální poradenství, tak dlouhodobá podpora prostřednictvím individuální sociální práce. Služba je poskytována bezplatně.

Principy poskytování služby

o respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta
o usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení
o respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám
o zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi
o podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb
o motivujeme klienty, aby svá přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně
o napomáháme udržovat náboženské vyznání
o podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů
o dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb podle SQ SS
o prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby

Cíle služby

Cílem sociální služby Sociální rehabilitace je poskytovat klientům cílové skupiny – seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:
o zlepšení komunikačních a sociálních dovedností
o stabilizace psychického stavu - udržení a zlepšení kvality života
o vytvoření a rozšíření nových sociálních kontaktů
o rozšíření potřebných znalostí a dovedností
o zvýšit kvalifikaci (finanční gramotnost, nácvik rukodělných prací apod.)
o rozvíjet dovednosti potřebné pro běžný život

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Strategické cíle organizace:

o stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
o vytvořit a aktualizovat rezervoár externích spolupracovníků
o zajistit finanční stabilitu organizace
o sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům a demografické situaci ve společnosti
o neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
o efektivně nastavit a udržovat týmovou práci uvnitř organizace
o maximalizace zohlednění enviromentálního hlediska při zajištění činnosti organizace
o organizace bude hledat možnosti a příležitosti dalšího vzdělávání pracovníků, a to i nad rámec povinného vzdělávání, které povede ke stabilizaci a rozvoji lidských zdrojů a bude financované nejen z rozpočtu organizace, ale i např. z finančních zdrojů EU

Dlouhodobé cíle organizace – 5 let:

o udržet kvalitu poskytovaných služeb
o poskytovatel v rámci podpory týmové práce uvnitř organizace bude i nadále zajišťovat spolupráci s nezávislým odborníkem – supervizorem


Střednědobé cíle organizace – 3 roky:

o vytvoření skladovacích prostor pro obslužné provozy v sídle organizace
o instalace osvětlení „Zdravé světlo“ eliminující nedostatek denního světla při zhoršení externích světelných podmínek ve středisku SAS
o aktivní účast na komunitním plánování Města Kutná Hora v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb obci s rozšířenou působností Kutná Hora 2021 – 2023

Krátkodobé cíle organizace – 1 rok:

o získání min. 5 nových klientů seniorů, 1 nového klienta se zdravotním postižením
o zvýšení informovanosti veřejnosti o fungování služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením cílenou propagací
o zařazení pravidelných pohybových aktivit a procházek s edukací v oblasti historie a přírody do nabídky služby minimálně 1x týdně dle počasí
o uspořádání tematických posezení s vrstevníky z pobytových služeb Domova Barbora minimálně 1x za 14 dní
o organizace webového vzdělávání v organizaci s maximálním využitím prostor zařízení a stávající IT techniky

Kontakt

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Pirknerovo náměstí 228
284 01 Kutná Hora

© 2012 - 2022
Všechna práva vyhrazena.
 
Domov Barbora Domov Barbora

facebook
 
iresoft