Cíle organizace

Aktualizace 1. 1. 2024

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Strategické cíle organizace

 • zajistit personální, finanční, materiálně technickou stabilitu organizace
 • sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům a demografické situaci ve společnosti
 • neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
 • efektivně nastavit a udržovat týmovou práci uvnitř organizace
 • zkvalitňování poskytovaného bydlení pro klienty
 • zaměření na práci s klienty se specifickými potřebami 
 • maximalizace zohlednění enviromentálního hlediska při zajištění činnosti organizace
 • organizace bude hledat možnosti a příležitosti dalšího vzdělávání pracovníků, a to i nad rámec povinného vzdělávání, které povede ke stabilizaci a rozvoji lidských zdrojů a bude financované nejen z rozpočtu organizace, ale i např. z finančních zdrojů EU
 • poskytování sociální služby se zavedením všech prvků paliativní péče 
 • efektivní propojení sociálně-zdravotní oblasti v rámci poskytování sociální služby, a to ve všech jejích fázích vč. jednání se zájemcem

 

Dlouhodobé cíle organizace – 5 let

 • navázat spolupráci s dalšími lékařskými odborníky docházejícími do zařízení
 • vybudovat částečně zasklenou terasu pro relaxaci klientů
 • terénní úpravy rámci celého prostoru dvoru v areálu zařízení

Dlouhodobé cíle organizace – 3 roky

 • příprava na zavedení systému Paliativní péče v zařízení s navázáním externí spolupráce
 • výměna podlahových krytin na chodbách i pokojích na odděleních DS
 • nastavení reorganizace služeb zařízení, vč. materiálně technického zázemí, změna v registru v návaznosti na chystanou novelu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách -  odlehčovací služba (1 – 2 místa), sociální služba pro klienty s kognitivní poruchou narušující kolektivní soužití (DZR), management změny
 • instalace prvků v rámci orientačního systému (navigace, optické rozlišení prostor s důrazem na osoby s kognitivním deficitem)
 • vzdělávání a začlenění pozice důvěrníka do systému individuálního přístupu ke klientům v oblasti sexuality

 • kroky k získání dalších odpočinkových, návštěvních prostor pro klienty na 1. patře (možnost zasklení dvorní terasy)

Krátkodobé cíle organizace – 1 rok

 • zabezpečení vstupů na schodiště na I. i II. patře směrem dolů
 • výměna křesel na pokojích za vhodnější
 • doplnění nápojového automatu (baru se šťávami) na II. patro
 • posezení u občerstvení jakou součást vybavení společenského sálu
 • otevření nově vybavené relaxační místnosti, zavedení muzikoterapie do aktivizačních činností
 • dokončení aktualizace individuálního plánování
 • kroky k vybudování smyslové zahrady
 • kroky k úpravě prostor pokojů umístěných části DOZP A (odstranění pódia, výměna lina, popř. renovace parket)
 • zabezpečení dveří na terasu 1. patra s ohledem na klienty s kognitivním deficitem a jejich bezpečnost
 • architektonický návrh pracovišť PSS vč. zázemí na I. a II. patře a jeho realizace
 • rozšíření nabídky aktivizačních činností u klientů s kognitivním deficitem a ležících, dále venkovních aktivit
 • pravidelná relaxační setkání s hudbou a dechovým cvičením
 • rozšíření spolupráce s veřejností (větší otevření zařízení veřejnosti)
top