Cíle organizace

Aktualizace 1. 1. 2022

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Strategické cíle organizace

 • stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
 • vytvořit a aktualizovat rezervoár externích spolupracovníků
 • zajistit finanční stabilitu organizace
 • sledovat vývoj a přizpůsobovat poskytování sociální služby novým trendům a demografické situaci ve společnosti
 • neustále zkvalitňovat poskytovanou péči formou individuální podpory klientů
 • efektivně nastavit a udržovat týmovou práci uvnitř organizace
 • zkvalitňování poskytovaného bydlení pro klienty
 • zaměření na práci s klienty se specifickými potřebami
 • maximalizace zohlednění enviromentálního hlediska při zajištění činnosti organizace
 • organizace bude hledat možnosti a příležitosti dalšího vzdělávání pracovníků, a to i nad rámec povinného vzdělávání, které povede ke stabilizaci a rozvoji lidských zdrojů a bude financované nejen z rozpočtu organizace, ale i např. z finančních zdrojů EU
 • poskytování odlehčovací služby (kapacita 1 -2 místa)
 • poskytování sociální služby se zavedením všech prvků paliativní péče

 

Dlouhodobé cíle organizace – 5 let

 • poskytovatel v rámci podpory týmové práce uvnitř organizace bude i nadále zajišťovat spolupráci s nezávislým odborníkem – supervizorem
 • navázat spolupráci s dalšími lékařskými odborníky docházejícími do zařízení
 • vybudovat částečně zasklenou terasu pro relaxaci klientů

Krátkodobé cíle organizace – 1 rok

 • navázání přímé pravidelné spolupráce s 1 dobrovolníkem jeho zapojení do individuální činnosti s klienty
 • organizace podpoří zájem klientů o výlety mimo město Kutná Hora dle jejich přání minimálně 1x měsíčně
 • dovybavení prostor jednoduchými pomůckami, orientačními body pro klienty s kognitivní poruchou
 • zřídit WiFi pro klientskou veřejnost
 • instalace osvětlení „Zdravé světlo“ eliminující nedostatek denního světla při zhoršení externích světelných podmínek v budově č. p. 228 (středisko DS + administrativní prostory)
 • plný přechod agendy na Cygnus 2 – stravování, sklady
 • aktualizace Protokolu sexuality, obsazení pozice důvěrníka
top