Chráněné bydlení

Poslání

Vytváříme pro osoby, které nemohou trvale samostatně žít doma, důstojné a bezpečné prostředí chráněného bytu, podporovat je ve snaze prožívat svůj život aktivně a zachovávat si lidskou důstojnost a sociální vazby. Pomáhat jim s vytvářením, upevňováním a rozvíjením sociálních návyků a jiných dovedností. Byty chráněného bydlení jsou umístěné  v Ostašově ulici a v Jiráskových sadech.

Cílová skupina

Poskytujeme službu osobám s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, které jsou za podpory pracovníků schopny žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem stejné jako běžný byt. Bydlení je skupinové, bariérové. Služba je určena osobám ve věku 19 - 64 let a je poskytována formou celoročního pobytu.

Cíle

Cílem sociální služby Chráněné bydlení je poskytovat klientům cílové skupiny - osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:

 • důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy převážně v oblastech péče o vlastní osobu a péči o domácnost a kteří vzhledem k této situaci již nemohou trvale žít doma, tedy ve svém vlastním přirozeném sociálním prostředí.
 • dle přání klientů aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Zásady

Principy k dosažení cíle a hodnoty, ze kterých při poskytování sociální služby vycházíme:
 • respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta,
 • usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení,
 • respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
 • podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami),
 • vytváříme podmínky pro zachování soukromí klienta,
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi,
 • podporujeme klienta v zájmu o aktivně trávený čas, např. ve výtvarné činnosti a následně v aktivní účasti ve výtvarné soutěži,
 • podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb,
 • motivujeme klienty, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
 • zachováváme a udržujeme bydlení klientů bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
 • napomáháme udržovat náboženské vyznání,
 • podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
 • dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle SQ SS,
 • prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.

Služba zahrnuje

Život v chráněném bydlení

top