Domov pro seniory

Poslání

Vytváříme pro osoby, které nemohou trvale žít doma, důstojné a bezpečné prostředí, podporuje je ve snaze prožívat svůj život aktivně, zachovávat si lidskou důstojnost a zachovat si sociální vazby.

Cílová skupina

Poskytujeme služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám, které dosáhly věku 65 let. Služba je poskytována formou celoročního pobytu.

Cíle

Cílem sociální služby Domov pro seniory je poskytovat klientům cílové skupiny - senioři pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:
 
 • důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy převážně v oblastech péče o vlastní osobu a péče o domácnost a kteří vzhledem k této situaci již nemohou trvale žít doma, tedy ve svém vlastním přirozeném sociálním prostředí
 • dle přání klientů aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit ve svém přirozeném sociálním prostředí

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Zásady

Principy k dosažení cíle a hodnoty, ze kterých při poskytování sociální služby vycházíme:
 

 • respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta,
 • usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení,
 • respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám,
 • podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu, (podporujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami),
 • vytváříme podmínky pro zachování soukromí klienta,
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi,
 • podporujeme klienta v zájmu o aktivně trávený čas, např. ve výtvarné činnosti a následně v aktivní účasti ve výtvarné soutěži,
 • podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb,
 • motivujeme klienty, aby své přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně,
 • zachováváme a udržujeme bydlení klientů bezpečné, na dobré a estetické úrovni, s možností vybavit si pokoj doplňky ze svého domova,
 • napomáháme udržovat náboženské vyznání,
 • podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů,
 • dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb dle SQ SS,
 • prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby.

Služba zahrnuje

Život v domově pro seniory

top