Sociálně aktivizační služby

Poslání

Služba pomáhá klientům obnovit, rozvíjet nebo si udržet schopnosti posilující tělesnou a mentální svěžest a vést plnohodnotný život, a to formou nenásilně vedených edukačních, relaxačních a oddechových aktivit. Služba má za cíl prevenci sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Žádost o poskytovanou službu

V případě, že budete mít zájem o poskytování služby kontaktujte sociální pracovnici Domova a domluvte si schůzku nebo navštivte středisko v areálu na Pirknerově náměstí 228, Kutná Hora. Projednáte všechny okolnosti poskytování služby Domovem, zjistíte nabídku služeb, která je pro klienty Domova připravena, vyslovíte svá očekávání a zjistíte tak, je-li nabídka služeb vyhovující pro Vaše potřeby.
 

Provoz služby

Součástí je jak základní sociální poradenství, tak dlouhodobá podpora prostřednictvím individuální sociální práce. Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba poskytování služby:

Pondělí 7:00 - 17:00 hodin
Úterý 7:00 - 15:30 hodin
Středa 7:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 7:00 - 15:30 hodin
Pátek 7:00 - 15:30 hodin

Cílová skupina

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je určena osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena osobám, které nevyžadují péči, kterou zajišťují služby denního stacionáře a center denních služeb, jedná se tedy o preventivní pomoc a podporu před sociálním vyloučením, která není zaměřená na péči, ale na sociální začleňování osob, kterým je tato služba poskytována.
 

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu seniorům a osobám se zdravotním postižením pro věkové kategorie - mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

Cíle

Cílem sociální služby Sociální rehabilitace je poskytovat klientům cílové skupiny – seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc a podporu při projevování vlastní vůle a podporovat:

 • zlepšení komunikačních a sociálních dovedností
 • stabilizace psychického stavu - udržení a zlepšení kvality života
 • vytvoření a rozšíření nových sociálních kontaktů
 • rozšíření potřebných znalostí a dovedností
 • zvýšit kvalifikaci (finanční gramotnost, nácvik rukodělných prací apod.)
 • rozvíjet dovednosti potřebné pro běžný život
 

Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů klientů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.

V rámci plánování činnosti, efektivnosti procesů a kvality poskytování sociální služby si stanovuje organizace cíle, které pravidelně aktualizuje.

Principy

 • respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta
 • usilujeme o sociální začleňování klienta a podporujeme jeho společenské postavení
 • respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám
 • zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi
 • podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb
 • motivujeme klienty, aby svá přání, návrhy, připomínky i nespokojenost vyjadřovali - otevřeně i anonymně
 • napomáháme udržovat náboženské vyznání
 • podporujeme zachování společenských a rodinných kontaktů
 • dodržujeme zásady poskytování sociálních služeb podle SQ SS
 • prohlubujeme a rozvíjíme soustavné vzdělávání kvalifikovaného personálu Domova za účelem kvalitního a odborného poskytování služby

Služba zahrnuje

Život v chráněném bydlení

top